గురువులందరికి గురుపూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు🤝

తల్లిదండ్రులు జన్మ ఇస్తే ఆ జన్మకు గుర్తింపునిచ్చేది గురువులు # ఈ రోజు మనం ఒకరినొకరం ఎంత దూరంలో ఉన్న అక్షర రూపంలో పలకరించు కుంటున్నామంటే ఇది నేర్పిన గురువులకు ఏమిచ్చి ఋణం తీర్చుకోగలం # 💐🙏 గురువులందరికి గురుపూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు🤝🤝💐💐🙏🙏🙏🙏

Loading

admin
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *